تعبیر خواب جايزه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جايزه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن جوايزي كه به ديگران بايد اعطا شود ، نشانة آن است كه در اثر كوششهاي آشنايان ثروتي به شما خواهد رسيد .
2ـ جايزه دادن به ديگران در خواب ، نشانة آن است كه از لذتهايي زميني و ثروتي ناپايدار بهرمند خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی