تعبیر خواب حنا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حنا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند حنا بر دست و پاي خود مي نهد، دليل كه خويشان و اهل بيت خود را بيارايد و مزين كند، ليكن در دين وي را كراهت بود و بعضي گويند حال خويشان و اهل بيت پوشيده كند. اگر اين خواب را كسي بيند كه حنا بستن او را نشايد، دليل كه او را غم و اندوه رسد، لكن زود فرج يابد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
حنا بستن در خواب بر سه وجه است.
اول: آرايش خويشان وبستگان.
دوم: پوشاندن اهل بيت.
سوم: غم و اندوه.



رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی