تعبیر خواب جذب شدن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جذب شدن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

مولف گويد:
اگر خواب ببيند به سمت چيزي کشيده مي شويد دليل بر اين که ميل روحي به آن چيز داريد
اگر زني خواب ببيند به سمت چوب خشک يا سنگ کشيده مي شود دليل که با زنا کاران انس دارد
اگر مردي به سمت چوب خشک و سنگ کشيده شود دليل رابطه او با گناهکاران است
اگر کسي به سمت نور کشيده شود دليل بر دعوت شدن به ايمان است
اگر کسي به هر چيز زرد رنگي کشيده شود دليل بر بيماري استرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی