تعبیر خواب جراح

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جراح را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن پزشك جراح در خواب ، نشانة آن است كه از طرف دشمناني كه تقريباً همكار هستند ، تهديد خواهيد شد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه از واقعه اي تلخ متأثر و اندوهگين خواهد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی