تعبیر خواب جرثقيل

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جرثقيل را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن جرثقيل در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي با موانعي روبرو خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی