تعبیر خواب جزع

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جزع را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

به معني مهره يماني است و درخواب، زني بود مختلف حال و پراكندگي احوال و موالي زاده. اگر بيند جزع داشت، يا كسي بدو داد، دليل كه زني بدين صفت كه گفتيم بخواهد. اگر بيند جزع او ضايع شد، دليل كه زنش بميرد، يا طلاق دهد. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه جزع سفيد و روشن است، دليل كه زني مستور با امانت و خوبروي بخواهد. اگر بيند كه جزع تيره و سياه بود، تاويلش به خلاف اين بود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی