تعبیر خواب جزيره

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جزيره را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در جزيره اي هستيد كه آبي زلال پيرامون آن را فرا گرفته است ، علامت آن است كه به مسافرتي خواهيد رفت و در زندگي خوشبخت خواهيد شد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به زودي ازدواجي مبارك خواهد كرد .
2ـ اگر خواب ببينيد در جزيره اي بي آب و علف هستيد ، علامت آن است كه در اثر افراط در كاري ، شادماني خود را از دست مي دهيد .
3ـ ديدن يك جزيره در خواب ، نشانة آن است كه بعد از تلاش و تحمل سختي فراوان لبريز از آرامش و آسايش دست خواهيد يافت .
4ـ اگر خواب ببينيد مردمي در جزيره هستند ، علامت آن است كه مي كوشيد در كارها مقام خود را بالاتر ببريدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی