تعبیر خواب جست و خيز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جست و خيز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر دختري خواب ببيند از روي مانعي خيز برمي دارد ، علامت آن است كه با وجود مخالفان فراوان به خواسته هاي خود دست خواهديافت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی