تعبیر خواب خبزه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خبزه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

گفته اند سه قول است. بعضي گويند: زن بود، بعضي گويند: رسول ثقه كه متاع مردمان به شهرها مي برد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند خبزه آبگينه در سراي داشت، دليل كه زن را طلاق بدهد. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه خبزه داشت يا كسي به او داد، دليل كه زني خادمه بر قدر خبزه او را حاصل شود يا با زني خادمه وي صحبت افتد و از او منفعت يابد. اگر كسي بيند كه خبزه وي ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی