تعبیر خواب جوش

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جوش را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد از جوشي ، چرك و خون بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه ممكن است رياكار دوستان شما را با مشكل مواجه كند ، يا در آينده با حوادثي نامطلوب مواجه شويد .
2ـ اگر برپيشاني خود جوش ببينيد ، دلالت بر بيماري يكي از اقوام دارد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی