تعبیر خواب جولاهي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جولاهي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: جولاه درخواب، مردي مسافر يا پيك بود، كه در عالم همي گردد. اگر بيند جولاهي جامه همي بافت، با كسي او را جنگ و خصومت افتد، زيرا كه كرباس بافتن به تاويل، جنگ و جدل است. اگر بيند جامه را تمام ببافت، دليل كه اندوهگين شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی