تعبیر خواب جهيزيه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جهيزيه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد همسر شما جهيزيه اي با خود نياورده است ، علامت آن است كه براي رهايي از فقر بايد روي روابط خود با مردم حساب كنيد .
2ـ اگر خواب ببينيد همسر شما جهيز با خود آورده است ، نشانة آن است كه انتظارات شما برآورده خواهد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی