تعبیر خواب جيب بر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جيب بر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن جيب بر در خواب ، علامت آن است كه دشمن موفق مي شود برايتان دردسري توليد كند .
2ـ اگر خواب ببينيد جيب بر جيب دختري را مي زند ، نشانة آن است كه مورد رشك و حسادت فردي قرار مي گيريد ، و در اثر دسيسه هاي شيطاني احترام خود را نزد دوستان از دست مي دهيد .
3ـ اگر خواب ببينيد جيب كسي را مي زنيد ، نشانة آن است كه با رفتار خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان مي گرديد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی