تعبیر خواب جسد سوخته

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جسد سوخته را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب جسدهايي سوخته ببينيد ، نشانة آن است كه دشمنان نفوذ شما را در محيط كار كاهش مي دهند .
2ـ اگر در خواب جسد سوختة خود را ببينيد ، نشانة‌ آن است كه در انجام وظايف خود تنها بايد به رأي خود بسنده كنيد . زيرا اگر تحت تأثير قضاوت ديگران قرار بگيريد با شكست روبرو خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی