تعبیر خواب جشن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جشن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن جشني در خواب ، نشانة آن است كه براي شادماني شما نقشه هايي خواهند كشيد .
2ـ اگر خواب ببينيد در جشني نظم و مديريت خوبي حكمفرمانيست ، علامت آن است كه در اثر بي دقتي كسي بيمار خواهد شد و مشاجراتي ناخوشايند در خواهد گرفت .
3ـ اگر خواب ببينيد دير به جشني رسيده ايد ، نشانة‌ آن است كه كارهاي پردردسري اوقات شما را پر مي كند .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی