تعبیر خواب جلا دادن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جلا دادن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد اشياء را جلا مي دهيد ، نشانة آن است كه با رياكاري به دنبال كسب امتياز خواهيد بود .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران اشياء خانة خود را جلا مي دهند ، نشانة آن است كه دوستان خواهند كوشيد تعلق خاطر بيشتري به شما پيدا كنند .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی