تعبیر خواب جلسه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جلسه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد عضو يك جلسه هستيد ، علامت آن است كه به ثروت خود مغرور مي شويد و با اعضاي خانوادة خود نامهرباني مي كنيد . نهايتاً پيشرفت چنداني نخواهيد داشت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی