تعبیر خواب خاويار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خاويار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : خاويار سکه هاي طلايي، دانه هاي مرواريد، و قطعات جواهر است و ديدنش در خواب بسيار نيکو است. خاويار هرچه روشن تر باشد بهتر است. چنانچه در خواب ببينيد خاويار مي خوريد ثروتي عظيم به شما مي رسد. خريدن خاويار نيز همين تعبير را دارد و داشتنش. خاويار در خواب از هيچ جهت بد نيست و خوب ترين وجه آن اين است که ماهي را خودتان صيد کرده باشيد و خاويار را از شکمش بيرون بياوريد. اين به نظر من برابر است با يافتن گنج.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی