تعبیر خواب جمجمه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جمجمه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد چند جمجمه به شما پوزخند مي زنند ، نشانة آن است كه ميان اعضاي خانوادة شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد . اگر در خواب جمجمه اي را در دست بگيريد ، نشانة آن است كه حرفه و كار شما با كسادي روبرو خواهد شد .
2ـ ديدن جمجمة يك دوست در خواب ، نشانة آن است كه از دوستان رفاقت با ديگري را به دوستي با شما ترجيح مي دهد .
3ـ ديدن جمجمه خود در خواب ، نشانة آن است كه مدام در حسرت خوردن و پشيماني به سر خواهيد برد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی