تعبیر خواب جمع آوري

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جمع آوري را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

اين‌ خواب‌ نيز، مثل‌ تمام‌ خواب‌ها، مي‌تواندمعاني‌ و تعابير متعدد و گوناگوني‌ داشته‌ باشد. اگردر خواب‌ در حال‌ جمع‌ آوري‌ وسايل‌ خودتان‌ (به‌منظور اسباب‌ كشي‌ يا هر دليل‌ ديگر) بوديد، به‌احتمال‌ زياد نگران‌ تغيير و تحولات‌ مهم‌ وبنياديني‌ هستيد كه‌ در زندگي‌ روزمره‌تان‌ رخ‌مي‌دهند. در غير اين‌ صورت‌، ضميرناخودآگاهتان‌ در حال‌ سازمان‌ دهي‌ و رها كردن‌«بار و بنه‌« عاطفي‌ احساسي‌ است‌. برخي‌ ازمعبران‌ معتقدند كه‌ مشاهده‌ اين‌ گونه‌ خوابها،صرفا، به‌ منزله‌ اشاره‌اي‌ از ضمير ناخودآگاهتان‌بدين‌ مضمون‌ است‌، شما درگير فعاليت‌هاي‌ زيادو متعددي‌ هستيد كه‌ احتمالا لازم‌ است‌ برخي‌ ازآنها را جمع‌ آوري‌ كرده‌ و رهايشان‌ نماييد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
بسته بندي کردن : کوچ کشي
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه چيزى را بسته‏بندى مى‏كنيد، نشانه‏ى تغيير و تحولات در زندگى است. اگر در خواب چيزى را بسته‏بندى شده ببينيد، به اين معنى است كه به زودى به مسافرت‏هايى خواهيد رفت كه تجربه‏هاى زيادى به دست مى‏آوريد.
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
اشيائي را بوسيله نخ بسته بندي مي كنيد : سلامتي شما به خطر مي افتد .
اعضاء خانواده چيزهايي را بسته بندي مي كنند : پول
يك بسته بندي كاغذ ديواري : نگرانيها باعث كاهش وزن شما خواهندشد.
كارگران در حال بسته بندي كردن : شانس در كار.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی