تعبیر خواب چوب دستي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چوب دستي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن چوبدستي در خواب ، نشانة غم و اندوه است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی