تعبیر خواب جوان شدن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جوان شدن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند كه جوان شد و محاسن سفيد او سياه شد، دليل كه فرومايه شود.
اگر جوان مجهول را بيند، دليل كه از دشمن خواري بيند و مرادش برنيايد.
اگر بيند جواني پير شده است، دليل كه حرمتش زياده شود و زنان نيز در اين معني، چون مردان باشند.
جابر مغربي گويد:
اگر جواني درخواب بيند كه پير گرديده بود، دليل كه علم و ادب آموزد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد :
چنانچه در خواب ببينيد کسي که پير است جوان شده، چه خود بيننده خواب باشد و چه ديگري نشان آن است که به علتي تخفيف شان و مقام مي يابد و تحقير مي شود. چنانچه خودتان را در خواب ببينيد که جوان تر از آنچه هستيد شده ايد تعبير همين است مضافا اين که فريب مي خوريد و کودکانه بازيتان مي دهند. اگر در خواب ببينيد که جوان شده ايد اما چهره خويش را نمي شناسيد، مثل اين که شخصي ديگر شده ايد نشان ديدن خواري و ناکامي و نامرادي است. عکس اين هم صادق است يعني اگر در خواب ببينيد که پير شده ايد و موي سر و ريش و ابرويتان سفيد شده عزت و حرمت مي يابيد و بزرگ مي شويد. اگر جواني را در خواب ببينيد که پير شده ارتقا مقام و منزلت پيدا مي کنيد.
مجلسي رحمة الله عليه گويد:
ديدن جوان به خواب مکر و حيله و فريب و فتنه است برعکس ديدن پير به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی