تعبیر خواب جوجه تيغي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جوجه تيغي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
جوجه تيغي : حسادت
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن جوجه تيغي در خواب ، علامت آن است كه كار و آشنايي با دوستان جديد را با سردي رد مي كنيد .
2ـ اگر دختري خواب جوجه تيغي ببيند ، علامت آن است كه احساسات و تأثيرات منفي را از خود دور مي كنيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی