تعبیر خواب جوزبويا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جوزبويا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: ديدن جوزبويا به خواب، دليل بر صلاح دين بود و دانستن علم شريعت. اگر در خواب بيند كه جوزبويا خورد، دليل كه علم شريعت آموزد. اگر بيند جوز هندي بسيار داشت، چنانكه خورد و به مردم داد، دليل كه در علم و حكمت يگانه شود. اگر نخورد و به كسي نداد، دليل كه او را از علم منفعت نباشد و بعضي گويند كه خوردن جوزبويا، دليل بر تعليم علم نجوم بود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی