تعبیر خواب حقنه کردن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حقنه کردن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
حقنه كردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالي به حالي، چنانكه از سخن آن بي خويشتن شود و بعضي معبران گويند: حقنه كردن در خواب نيكي شدن عيش و روزي باشد.
جابر مغربي گويد:
حقنه در خواب، دليل بر بازگشتن كاري بود به خداوند خواب كه صلاح آن است.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر كسي به خواب ديد او را حقنه كردند و از آن حقنه او را رنج و زياني رسيد، دليل بود بر بدي احوال وي. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر عز و منفعت است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی