تعبیر خواب چلوار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چلوار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمي است که با بي گناهي و پاکي اتفاق مي افتد و در واقع گوياي اين است که دارنده چلوار در خواب طعمه و قرباني غمي مي شود که در مورد آن هيچ مسئوليت و گناهي ندارد و بي گناه پايش در معرکه کشيده شده است. چلوار هر چه سفيد تر باشد بيگناهي و پاکي و صفاي باطن بيشتر است و هر قدر طولاني تر و عريض تر باشد دامنه غم و اندوه وسيع تر.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی