تعبیر خواب چاقوي دو سر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چاقوي دو سر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
استفاده از چاقوي دو سر در خواب ، نشانة تحقق آرزوهاست ، فقط گاهي كه مرتكب اشتباه مي شويد لحظاتي كوتاه نوميد و دلسرد خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی