تعبیر خواب حقه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حقه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: حقه درخواب زن است يا كنيزكي خرد. اگر بيند حقه او بشكست يا ضايع شد، دليل كه او را ازن زن جدا به مرگ يا به زندگاني. جابر مغربي گويد: اگر بيند حقه داشت منقش كرده و پاكيزه، دليل كه زني توانگر به زني گيرد و از او منفعت يابد. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه زني زشت روي و درويش بخواهد يا كنيزك خرد بدين صفت.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی