تعبیر خواب صحرا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب صحرا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب صحرا بيند، دليل خرمي باشد از قِبَل پادشاه، به قدر بزرگي صحرا. اگر خود را درصحرائي بزرگ سبز ديد، دليل است كه مقرب پادشاه شود. اگر برعكس بود، دليل است با پادشاه ظالم صحبت نگاهدارد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی