تعبیر خواب صراف

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب صراف را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
ديدن صرافي نمودن، دليل بر عاملي طامع بود. اگر در خواب بيند صرافي كرد و بيننده مستور بود، دليل است كه علم و حكمت آموزد. اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل كند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر درخواب بيند كه صرافي نمود بي طمع، دليل است كه امانت بگذارد و امانت مردم نگهدارد. اگر به طمع كرد، تاويل به خلاف اين است.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن صراف در خواب ، نشانگر مردى گزافه گوست كه چيزهايى مى گويد و انجام ميدهد كه براي دين زيان آوراست.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی