تعبیر خواب چراغ پايه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چراغ پايه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: چراغ پايه در خواب، خدمتكار خانه است. اگر بيند چراغ پايه داشت يا كسي بدو داد، دليل كه خادمه او خوش طبع و مهربان است اگر چراغ پايه زنگ گرفته بود، دليل كه زن خادمه متكبر و خودبين است و دينش ضعيف است. اگر ديد چراغ پايه چوبين است، زن خادمه سفله و دون است و بر قول او اعتماد نبود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی