تعبیر خواب چسب زخم

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چسب زخم را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
چسب زخم : اوضاع نا مساعد
چسب زخم بر روي جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان
چسب زخم داشتن: کساني که به شما تعرض ميکنند ببخشيدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی