تعبیر خواب چشم بستن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چشم بستن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر زني خواب ببيند چشمانش بسته است ، نشانة آن است كه گرداگرد او را حوادثي فرا خواهد گرفت كه موجب تشويق خاطر و نگراني او مي شود .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی