تعبیر خواب چشم بندي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چشم بندي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد براي ديگران چشم بندي مي كنيد ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت كه براي رهايي از آن موقعيت بايد تمام نيرو و تحرك خود را به كار بگيريد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی