تعبیر خواب چين پليسه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چين پليسه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چين پليسه همان تعبيري را دارد که در پرده گفتم منتها شديدتر و ديدنش در خواب چندان خوب نيست چه در پرده باشد و چه در دامن. چين پليسه گرفتگي و غم و آشفتگي کارهاست.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی