تعبیر خواب چينه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چينه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چينه در خواب هاي ما حصاري است تقلبي و سست و بي بنياد. اگر ديديد سوار چينه اي هستيد و مي خواهيد از آن بگذريد به سفري مي رويد که سودي عايدتان نمي کند و دلخواه نيست. اگر ديديد که چينه مي سازيد کاري سست مي کنيد و بنيادي بي اصل مي نهيد يا معامله اي بي سود انجام مي دهيد. اگر دختر جواني ببيند که دور خانه چينه کشيده اند خواب مي گويد او خود را به امتيازهايي دلخوش کرده که بي ارزشند چنانچه ببيند که دور خانه شما چينه کشيده اند امنيت نداريد و خود را به چيزهاي بي ارزش دل خوش نگه مي داريد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی