تعبیر خواب حلاجي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حلاجي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
حلاج در خواب مرد قوي بود كه كارهاي مردمان به دست او گشاده شود. اگر بيند كه حلاجي مي كرد، دليل كه او را با مردي به اين صفت كه گفتيم صحبت افتد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
حلاجي در خواب بر دو وجه بود.
اول: منفعت.
دوم: گشايش كارهاي فرو بسته.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی