تعبیر خواب حلزون

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حلزون را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن حلزون در حال خزيدن در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيت خطرناكي قرار خواهيد گرفت .
2ـ پا نهادن روي حلزون در خواب ، نشانة آن است كه با مردمي بداخلاق معاشرت خواهيد كرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی