تعبیر خواب چمنزار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چمنزار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بر چمنزاري يك دست قدم مي زنيد ، علامت آن است كه در زندگي شما موقعيتهاي نشاط آور بسياري وجود خواهد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد با خانوادة خود در چمنزاري مشغول شادي و تفرج هستيد ، نشانة آن است كه در شغل خود به موفقيت دست خواهيد يافت .
3ـ اگر دختري خواب ببيند بر چمنزاري در انتظار دوست خود نشسته است ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهد يافت . ديدن چمنزاري خشكيده در خواب ، علامت جدايي و اختلافات است .
4ـ اگر خواب ببينيد مارها روي چمنزاري مي خزند ، نشانة آن است كه رفتار خشونت آميز ديگران شما را ناراحت و مأيوس مي سازد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی