تعبیر خواب چفت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چفت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب هاي ما کسي است که هم مي تواند ريخت و پاش داشته باشد و مال شوهرش را از بين ببرد و هم قادر است امساک کند و از شوي خويش مردي مال دار و مرفه بسازد. اگر چفت در شکسته و گسيخته و کج و معوج باشد زني ول خرج و مسرف و ندانم کار نصيب بيننده خواب مي شود که مال شوهرش را از بين مي برد. چفت براي دختر و پسر جوان گوياي روابط عاطفي است و به عشق و ازدواج بر مي گردد که به هر حال ديدن چفت سالم خوب است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی