تعبیر خواب حوا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حوا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن حوا در خواب ، علامت آن است كه به داستان باستاني حوا كه در تورات نقل شده است ترديد داريد ، ممكن است در محيط كار و اجتماعي با مخالفت ديگران روبرو شويد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند در نمايشي نقش حوا را بازي مي كند ، نشانة آن است كه اگر عاقل نباشد شيطان در هيئت مردي زيبا و خوش سيما او را گمراه مي كند . اگر مردي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه هنوز هم حوايي هست تا شما را وادار كند از درخت سيب ، سيبي بچينيد و مرتكب گناه شويد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی