تعبیر خواب خدمت کار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خدمت کار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن خدمتكار در خواب ، نشانة تغييرات يقيني و بدبختي است .
2ـ اگر مردي خواب ببيند عاشق خدمتكاري شده است ، نشانة آن است كه احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ريشخند ديگران واقع شود .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی