تعبیر خواب خر زهره

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خر زهره را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : خرزهره گياهي است تلخ و سمي که حتي حيوانات گرسنه آن را نمي خورند . اين گياه مانند جنگل در روياهاي ما نشان تلخ کامي است و گل خر زهره غم است که سرخ آن از سفيد بهتر است زيرا خر زهره سفيد، ماتم نيز همراه دارد. اگر کسي گلدان خر زهره براي شما آورد اندوهي به شما مي دهد که پر دوام است و اگر شما به کسي داديد همين تعبير را دارد. در هر صورت ديدن خر زهره در خواب غم و تلخ کامي است و خوب نيست.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی