تعبیر خواب خر مهره

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خر مهره را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : خرمهره بي ارزش است و در خواب نيز نماينده چيزها و کارهاي باطل و بيهوده قرار ميگيرد. بازي کردن با خر مهره خود فريبي است. آويختن خر مهره به دست و بازو و گردن نشان آن است که به چيزهاي باطل مباهات مي کنيد يا غلو مي نمائيد و خود را غير از آن چه هستيد نشان مي دهيد. ريا مي کنيد و لاف مي زنيد. اگر ببينيد به گردن سگ خويش خرمهره مي بنديد دوست خود را فريب مي دهيد. اگر ببينيد به گردن گربه خويش خر مهره مي آويزيد همسر خويش را گول مي زنيد يا زني ديگر از شما فريب مي خورد و دروغ مي شنود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی