تعبیر خواب بوته

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بوته را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اویتنهاو می گوید :

بوته : خوشبختی در عشق

بوته پربرگ : خطر کمین کرده است

بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است

کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب بوته‏ى سبزى مشاهده‏ى کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. مشاهده‏ى بوته خشک در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب بوته‏ى خارى مشاهده کنید، به این معنى است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که خارى به دستتان رفته است، یعنى دچار گرفتارى مى‏شوید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

پرورش دادن بوته‏ى شاه دانه در خواب، دلالت بر جدایى از دوستان است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی