تعبیر خواب بمباران

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بمباران را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بمباران : ناکامیهای متعدد

شما دچار بمباران شده اید : علامت یک ازداوج ناکام

دیگران را بمباران کرده اند : ناکامی در امور اجتماعیرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی