شما در زیر می توانید تعبیر خواب بنگاه املاک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

مشاهده‏ى بنگاه املاک در خواب، بیانگر آن است که یکى از اطرافیانتان قصد دارد شما را امتحان کند. اگر در خواب ببینید که براى کارى به بنگاه املاک مراجعه کرده‏اید، علامت آن است که دست به کارهاى اشتباه مى‏زنید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی