تعبیر خواب بنده

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بنده را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

هر که بنده نابالغ را به خواب بیند که بالغ شده است، دلیل است که آزاد شود. اگر کسی بیند بنده خودرا آزاد کرد، دلیل که زود از دنیا برود. اگر بیند بنده را که خواجه بفروخت، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را بفروخت، دلیل که شادمان شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی