تعبیر خواب بندر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بندر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

مشاهده‏ى بندر در خواب، بیانگر شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببینید که وارد بندرى مى‏شوید، بیانگر آن است که به اهداف خود خواهید رسید. اگر در خواب ببینید که در بندرى مشغول خرید هستید، نشانه‏ى آن است که بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بندر بدون کشتی : فلاکت .

یک بندر پر از کشتی : تا آخر عمر در آسایش خواهید بود و دیگران به شما کمک می کنند .

شما به تنهایی در یک بندر روی عرشه هستید : پول

با شخصی که دوستش دارید در بندر روی عرشه هستید : دروغهای شما آشکار خواهند شد .

شما روی دریاچه دریک بندر هستید : یک سفر در پیش دارید .

یک بندر خیلی دور از اینجا : خبرهای خوش .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی