تعبیر خواب بند جوراب

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بند جوراب را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک زن جوان خواب بندجوراب ببیند : او نباید فعلاً امید موفقیت داشته باشد .

یک زن جوان خواب ببیند که بند جورابش را گم میکند : یک مرد حسود گیرش خواهد آمد

بند جورابتان را باز می کنید : یک دوست نابکار در نزدیکی شماست .

بند جورابتان می افتد : موفقیت شما فعلاً ممکن نیست .

شخصی بند جوراب شما را برمی دارد : شمایک دوست وفادار دارید .

یک بند جوراب به شما می دهند : در حل مشکلاتتان به شما کمک خواهد شد .

بند جورابی را که گم شده پیدا می کنید : گرفتاریهای شما بیشتر می شوند .

بند جوراب اشخاص دیگر : در برطرف کردن گرفتاریها به شما کمک خواهد شد .

شما فقط یکی از دو بند جورابتان را پیدا می کنید : در عشق خوشبخت خواهید شد .

تعدادی بند جوراب را پیدا می کنید : بیماری .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی